JUNE 26

14:00 ALP GRÜM
SHIBUSA SHIRAZU ORCHESTRA
Fuwa Daisuke, conductor, bass
Kawaguchi Yoshiyuki alto saxophone
Tachibana Hideki alto saxophone
Nobori Keizo tenor saxophone
Sato Han tenor saxophone
Kito Akira baritone saxophone
Yoshida Ryuichi baritone saxophone
Kita Yoichiro trumpet
Tatsumi Mitsuhide trumpet
Takahashi Yasuyuki trombone
Matsumoto Kazushi bass trombone
Saito "Shacho" Ryoichi guitar
Otsuka Hiroyuki guitar
Uchihashi Kazuhisa guitar
Hwang Taeil bass
Yamaguchi Koichi keyboard
Ohta Keisuke violin
Sekine Mari percussion, vocal
Isobe Jun drums
Yamamoto Naoki drums
Fujikake Masataka drums
Watabe Shinichi vocal, act
Matsubara Toyo butoh dance
Shimomura Yoshihiro butoh dance
Hasegawa Takako butoh dance
Wakabayashi Jun butoh dance
Sugako ochoshi dance
Minami Kae ochoshi dance
Wada Yumi go-go dance
Tanaka Atsushi PA
Aoyama Kenichi vj, live painting
Abeta Yasuhiko live drawing, stage manager
Yokozawa Kohtaro vj, art director
Ishizaka Hajime tour manager